» Contact Us

माहितीसाठी कॉल करा

८५५२०२६९९९
Banner Banner

अधिक माहितीसाठी येथे भेटा

मुख्य कार्यालय

छत्रपती संभाजी महाराज नगर डी आय सी ऑफिस च्या पाठीमागे उस्मानाबाद - ४१३५०१.

फ़ोन क्रमांक

९७६३२४९९३० ०२४७२ – २२१५९९

खामसवाडी

फ़ोन क्रमांक

येडशी

सस्ते नगर, जुना सोलापूर-औरंगाबाद रोड, बस स्टँड रोड, येडशी – ४१३४०५.

फ़ोन क्रमांक

९४२३७६७३२३

बेंबळी

आठवडा बाजार चौक, ग्रामपंचायतीच्या शेजारी, बेंबळी – ४१३५०६.

फ़ोन क्रमांक

८५५२०४५९९९
०२४७२ – २३५३९९

मुरुड

रेल्वे स्टेशन रोड, मंत्री कॉम्प्लेक्स, मुरुड – ४१३५१०.

फ़ोन क्रमांक

8552057999
०२३८२ – २७०७९९

तुळजापूर

सगुना कॉम्प्लेक्स, नळदुर्ग रोड, तुळजापूर – ४१३६०१.

फ़ोन क्रमांक

९६०४०४१४८८
०२४७१ – २४३४९९

तेर

जुन्या ग्रामपंचायतीच्या शेजारी तेर – ४१३५०९.

फ़ोन क्रमांक

8888559569
०२४७२ – २९९४५९

समर्थनगर (कोर्ट)

जिल्हा न्यायालयच्या पाठीमागे, समर्थ नगर, उस्मानाबाद – ४१३५०१.

फ़ोन क्रमांक

9096014891
०२४७२ – २२६५९९

गवळी गल्ली

गवळी गल्ली उस्मानाबाद – ४१३५०१.

फ़ोन क्रमांक

८६६८५२५७२५

आरळी

मुक्काम पोस्ट आरळी बुद्रुक तालुका तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद – ४१३६०१.

फ़ोन क्रमांक

८५५२०२६९९९

अधिक माहितीसाठी येथे भेटा

QR कोड वापरूया, प्रगतीकडे वाटचाल करूया.

अधिक माहितीसाठी आपली विश्वसनीय शाखा ‘श्री सिद्धिविनायक मल्टीस्टेट’ला भेट द्या किंवा कॉल करा. सर्वोत्तम व सुरक्षित बँकिग सेवेचा लाभ घ्या.